Veelkord täpsemalt arveldusteenustasust ja ühismõõtmisest Trüki
Avaldasime 2016 aasta lõpus oma veebilehel info peatselt lisanduva arveldusteenustasu kohta ning edastasime 2017 aasta alguses kõikidele teenusega seotud klientidele täpsustavad kirjad. Kuna antud teenustasu tekitab endiselt mõningate klientide jaoks piisavalt segadust, siis toome siinkohal veelkord täpsemalt välja, millega tegu. 
 
Väga lühidalt öelduna, on OÜ Raven osutanud pikalt korteritele ja ridaelamutele arve jagamise teenust, võtmata selle eest seaduse järgi ettenähtud tasu. Kuna taoline korteritega otsearveldamine tekitab ettevõttele lisakulusid, mis on seotud arvestite asendamise, veekadude kui ka täiendava arvepidamise korraldamisega, mis kõik kajastusid lõpuks veeteenuse hinnas, siis soovisime viia teenuste osutamise üle õiglasemale alusele- põhimõttele, et lisakulud katab nende tekitaja. Ühtlasi lisame täiendavalt, et taolises arveldusteenustasu lisandumises ei ole midagi uut. Näiteks on taolise tasu kehtestanud juba pikemat aega Rae valla vee-ettevõtja Elveso.
 
Veidi täpsemalt lähtume vastava tasu kehtestamise osas võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) 51 peatükis toodud käsundita asjaajamise sätetest ja Riigikohtu lahendite RKTsK 3-2-1-25-08 punktist 15 ja 3-2-1-107-07 punktist 18, mis ütlevad järgmist „Õigustatud käsundita asjaajamise korral (VÕS § 1018) tuleb VÕS § 1023 lg 1 alusel hüvitada asjaajamisel tehtud kulutused, s.o need kulutused, mida soodustatu säästis seetõttu, et käsundita asjaajaja kandis need tema eest, välja arvatud juhul, kui asjaajamisele asumisel ei olnud käsundita asjaajajal kavatsust nõuda soodustatult kulutuste hüvitamist või tasu maksmist (VÕS § 1023 lg 3).“. Vastavalt informeerisimegi kõiki seotud kliente kirjalikult sellest, et sooviksime edaspidi esitada ühte arvet kinnistu kohta vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lõikele 5, kuid kõikide muude maa kaasomanikega edaspidise eraldi arvelduste eest soovime saada tekkivate kulutuste eest mainitud kulutuste hüvitamist arveldusteenustasuna.
 
Seoses sellega palusimegi klientidelt tagasisidet ja otsust, kuidas soovitakse edaspidi arveldada. Meie eelistus oli ja on endiselt ühismõõtmisele üleminek ja sel juhul taolist käsundita asjaajamise raames esitatavat arveldusteenustasu arvetele ei lisanduks. Juhul, kui on soovi minna ühismõõtmisele, siis palun võtke meiega ühendust ja paigaldame esimesel võimalusel ühise veemõõtja ning sõlmime vastava ühismõõtmise teenuslepingu.