Liitumine Trüki

Olemasoleva kliendi ühisvee ja –kanalisatsiooni (ÜVK) teenuslepingu muutmisest

Kui kinnistul on varasemast olemas ühendus ja ÜVK teenusleping OÜ-le Raven kuuluva ühisvee ja/või -kanalisatsiooniga ja Te soovite olemasolevat lepingut muuta või uuele omanikule ümber sõlmida, siis palume esitada täielikult täidetud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuslepingu muutmiseks taotlus, mille leiate siit lingilt.

 

Uuest liitumisest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga (ÜVK)

Liitumine on vajalik, kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või Te soovite olemasolevat ühendust ümberehitada. Liitumine on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ka ÜVK) teenuse kasutamise eelduseks.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumine toimub vastavalt Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjale ning Osaühing Raven ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodikale. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine on üldjuhul kulupõhine, mis leitakse vastavalt vähempakkumiste tulemusele ja korrigeeritakse ehitustööde valmimisel vastavalt tegelikele kuludele. Liitumiseks vajaliku ühenduse valmimisel, sõlmitakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusleping, pärast mida on võimalik kasutada loodud ühendust tähtajatult.

Uue tarbija liitumisprotsessi skeem näeb välja järgmine

liitumisprotsess.jpg

 

Uue tarbija liitumiseks vajalikud dokumendivormid ja juhendid 

      ·         Liitumistaotluse (leiate siit lingilt) palume esitada allkirjastatult koos järgnevate lisadega:
1.       kinnistu asukoha joonis koos liitumispunkti asukoha ettepanekuga;
2.       kinnisturaamatu väljavõte kinnistu omandi, suuruse ja kasutusotstarbe kohta;
3.       vajadusel esindamisõigust tõendav volikiri;
4.       teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmeid vett kasutavate ning reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja -koguste kohta. 

·         
Liitumistaotlusele vastusena väljastab vee-ettevõtja kuni 0,4 m3/d tarbijatele üldjuhul tehnilised tüüptingimused (leiate siit lingilt). Üle 0,4 m3/d tarbijatele ja erilahendustega tarbijatele väljastatakse täiendavad liitumis- ja projekteerimise tehnilised tingimused, milles toob veeettevõtja ära Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja paragrahvis 7 viidatud andmed. 
 
·         Liitumiseks vajalik kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitusprojekt koostab liituja vastavalt vee-ettevõtja poolt väljastatavatele ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste projekteerimise tehnilistele tingimustele ja Raasiku Vallavolikogu määruse Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja paragrahvile 8. Veemõõdusõlm projekteerida ja ehitada vastavalt soovituslikule skeemile (leiate siit lingilt). Kõkide ÜVK liitumisühenduste projekteerimisel ja ehitamisel lähtuda Osaühingu Raven ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni asendiplaanidest (leiate siit lingilt).


·         Ehitusprojektidele ehitusloa saamiseks, palume pöörduda Raasiku Vallavalitsuse poole. Maakasutuslepingute sõlmimiseks, palume leppida kokku aeg vee-ettevõtjaga klienditeeninduses, kontakttelefonidel või saata e-kirjaga  E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud  ettepanek maakasutuslepingute sõlmimiseks, koos sõlmimise aja ja kohaga. 
 
·         
Liitumislepingu sõlmimiseks väljastab vee-ettevõtja liitumislepingu pakkumise, vastavalt vähempakkumiste teel selgunud hinnale ja Osaühing Raven liitumistasu arvestamise metoodikale. Enne liitumislepingu allkirjastamist, palume tutvuda nii liitumislepingu kui ka selle juurde kuuluvate tüüptingimustega. Pärast liitumislepingu allkirjastamist, väljastab vee-ettevõtja I osamakse arve ja tagastab omapoolselt allkirjastatud liitumislepingu.  

      ·         Pärast liitumistasu I osamakse arve tasumist, rajab liituja koostööpartner projektijärgse veemõõdusõlme ja kinnistu sisese vee- ning kanalisatsiooni torustiku liitumispunktini ning vähempakkumise tulemusel hanke võitnud ehitaja projektijärgse kinnistu välise ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustiku kuni liitumispunktini.

·         Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni valmimisel palume meid teavitada ja esitada järgnevad dokumendid:
1.       kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni teostusjoonised ja tehnilised andmed;
2.       kinnistu veeühenduse surveproov;
3.       veemõõdusõlme skeem ja pilt;
4.       ÜVK teenuslepingu sõlmimiseks vajalik avaldus ja liitumispunkti andmik (leiate siit lingilt). 

·         Kinnistu sisese ja välise vee- ja kanalisatsioonitorustiku kontrollib kohapeal üle ja paigaldab veearvesti vee-ettevõtja esindaja ning väljastab kliendile vastavasisulise akti. 

·   Ehitustööde valmimisel ja vastuvõtmisel, esitab vee-ettevõtja II osamakse arve vastavalt tegelikele kuludele ning selle laekumisel, väljastab kliendile teenuse tarbimiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuslepingu.