Aruküla ühisvee ja –kanalisatsiooni rahastamistaotlus esitatud 16.10.2017 Trüki

 
Kallid Aruküla elanikud ja kliendid, meil on hea meel Teid teavitada, et oleme esitanud Aruküla ühisvee ja –kanalisatsiooni rajamiseks rahastamistaotluse SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Positiivse otsuse korral rajame Aruküla reoveekogumisalas uue kanalisatsioonitorustiku ja rekonstrueerime ühisvee torustikku.
 
Rahastamistaotluse peamine eesmärk on tagada Aruküla reoveekogumisala elanikele kanalisatsioon, kuid ühtlasi otsustasime projekti kaasata ka ühisveevärgi laiendamise ja rekonstrueerimise. Ühisvee kaasamise peamine kaalutlus tugineb soovile tagada Arukülas igal ajal kõigile kvaliteedinõuetele vastav joogivesi, piisava läbilaskevõimega tuletõrjehüdrandid, ühisveevärgi loputuslahendused ja uutele klientidele liitumise võimalused.
 
Juhul, kui SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustab projekti rahastada, siis ÜVK süsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise tulemusena tagatakse perspektiivne ühisveevärgiga liitumise võimalus 122-le ning ühiskanalisatsiooniga 412-le kinnistule. 
 
Ühtlasi on projektiga planeeritud:
-rajada ja rekonstrueerida veetorustikku 16 721 m;
-paigaldada hüdrante 33 tk;
-rajada veevarustuse liitumispunkte 122 tk;
-rajada ja rekonstrueerida isevoolset kanalisatsioonitorustikku 14 634 m;
-rajada survelist kanalisatsioonitorustikku 3 739 m;
-rajada kanalisatsioonipumplaid 11 tk;
-rajada kanalisatsiooni liitumispunkte 412 tk. 
 
Vastavalt rahastamistaotluse finantsanalüüsile, on kogu projekti esialgne eeldatav maksumus ligi 2,88 miljonit eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse osalus saab olema eeldatavasti ligi 78,4%. Vastavalt sellele saab projekti omafinantseering olema ligi 623 tuhat eurot, millest 350 tuhat eurot panustab Raasiku vald ja ülejäänud osa finantseerib OÜ Raven laenust ja omavahenditest. 
 
Projekti ajakava järgi on vastavad ehitus- ja omanikujärelevalve hanked plaanis läbi viia 2018 aasta esimeses pooles ja tööde valmimine planeeritud 2019 aasta lõppu.
 
 
Parimate soovidega
OÜ Raven