Tingimused ja regulatsioon Trüki

 

Lepingutingimused ja metoodikad

  

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

Liitumislepinguga seonduv

(kinnitatud Konkurentsiameti otsusega 20.06.16 nr 9.1-7/16-020) 

    (kinnitatud ja kehtestatud Osaühingu Raven poolt 14.07.16)

Tarbimislepinguga seonduv

     (kinnitatud ja kehtestatud Osaühingu Raven poolt 01.07.16)

 

Soojusenergia 

Tarbimislepinguga seonduv

    (kinnitatud ja kehtestatud Osaühingu Raven poolt 14.07.16)

    (kinnitatud ja kehtestatud Osaühingu Raven poolt 18.08.16) 

 

Koostööpartnerile 

Ehitustöödega seonduv

    (kinnitatud ja kehtestatud Osaühingu Raven poolt 19.08.16) 

 

Regulatsioon ja õigusaktid

Osaühing Raven lähtub oma teenuste osutamisel kehtivast regulatsioonist ja heast tavast. Sealjuures kooskõlastab kõik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning soojusenergia reguleeritud tasud ning tasu arvestamise metoodikad Konkurentsiametiga, lähtudes seejuures kõigist asjakohastest õigusaktidest.

1.       Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olulisimad õigusaktid

·         Riigikogu seadus – Veeseadus

·         Riigikogu seadus - Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus

·         Riigikogu seadus - Keskkonnatasude seadus

·         Sotsiaalministri määrus - Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

·         Keskkonnaministri määrus - Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta

·         Raasiku Vallavolikogu määrus - Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

·         Raasiku Vallavolikogu määrus - Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

·         Raasiku Vallavolikogu määrus – Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

 

2.       Soojusenergia olulisimad õigusaktid

·         Riigikogu seadus – Kaugkütteseadus

·        Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus - Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja selle maksumuse määramise kord

 

3.       Ohtlike jäätmete olulisimad õigusaktid

·         Raasiku Vallavolikogu määrus - Raasiku valla jäätmehoolduseeskiri